WereldLichtjesDag 8 december 2013

WereldLichtjesDag  8 december 2013

Elk jaar op de tweede zondag in december wordt Wereldlichtjesdag georganiseerd. Dit jaar, op zondag 8 december 2013, staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. We hopen op die manier een lichtpuntje te kunnen bieden in deze donkere dagen.

We eren en herinneren al die kinderen door een kaarsje te branden, te luisteren naar muziek, troostende woorden en gedichten. En natuurlijk wordt het speciaal voor deze dag geschreven lied ”Precious Child” ten gehore gebracht. Het beeld “ALTIJD HIER” dat in het verleden is aangeboden door kunstenares Marianne den Otter krijgt ook dit jaar uiteraard een prominente plek en is het symbool van Wereldlichtjesdag Apeldoorn.

World Wide Candle Lighting is ontstaan in 1997 in Amerika, door The Compassionate Friends. Inmiddels worden er nu op de hele wereld op de tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsen gebrand voor onze overleden kinderen. Omdat we in verschillende tijdzones leven is het idee dat er die dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen worden aangestoken voor een overleden kind. Op diverse locaties in Nederland wordt ook een herdenkingsbijeenkomst gehouden.

Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog zo vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.

Mocht u de herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kunt u thuis om 19.00 uur een kaars te branden. Het wordt op prijs gesteld als u anderen wilt oproepen hetzelfde te doen.
Immers: World Wide Candlelighting is een mooi initiatief waar iedereen simpelweg aan mee kan doen. Ook mensen die zich nauw betrokken voelen, steken vaak een kaarsje aan om zo hun medeleven te tonen. Zij zorgen er op deze manier voor dat er in de gehele wereld op de tweede zondag in december een soort lint van lichtjes ontstaat.

Mocht u als persoon of organisatie een bijdrage willen leveren aan Wereldlichtjesdag: iedere vorm van donatie of sponsoring wordt zeer op prijs gesteld. Ook tips en suggesties op dit terrein zijn van harte welkom!

Uitvaartbeurs “Stilstaan bij afscheid”

Uitvaartbeurs “Stilstaan bij afscheid”

Op zaterdag 9 november 2013 a.s. organiseert Utfeartbegeleiding Iepie Lindeboom in samenwerking met het Nordwin Collega afdeling bloem een uitvaartbeurs in multifunctioneel centrum de Wjukken om e’Terp 21 en de Mariakerk in Mantgum.

De tijden van de beurs is 10:00 uur tot 16:00 uur. Er wordt een verscheidenheid aan standhouders verwacht. U kunt denken aan uitvaartkisten, urnen, monumenten, rouwverwerking, notaris en vervoermiddelen waden en troostkaarten. Er zijn ook  producten tijdens deze beurs te koop.

Ook worden er presentaties en demonstraties gehouden. Om 10:15 uur is er presentatie van  Haptotherapeut Wilma Nicolay zij verteld wat Haptonomie voor  iemand in de laatste fase van zijn leven kan betekenen. Om 11:30 uur presenteert  Thea Jurina Dijkstra haar nieuw boek “Voor altijd dichtbij mij”  en om 13:00 is er in de Mariakerk een optreden van klein koor “de gelegenheid”.
Om 14:00 uur is er een demonstratie “schouderen” door dragers van Axios vanuit de Wjukken.

Tijdens deze beurs moeten de studenten van het Nordwin College de proeve van bekwaamheid afleggen. Dit zijn ongeveer 50 studenten van niveau 3 & 4 die een pracht aan bloemwerk maken.  Voor foto’s van rouwbeurs 2012 kunt u een kijkje nemen op http://www.mbo-bloemschikken.nl/

De beurs is voor iedereen gratis toegankelijk.

Bron: Iepie Lindeboom – Hospes

Het ruimen van een graf

Het ruimen van een graf

Ruimen van graven geschiedt op last van (=in opdracht van) de eigenaar van de begraafplaats, indien geen verlenging van het uitsluitend recht op een graf heeft plaatsgevonden.
De rechthebbende van het ” uitsluitend recht hebben op een graf ” kan deze opdracht (last) niet geven. Ruiming van een graf kan pas gebeuren nadat 10 jaar zijn verstreken sinds de laatste bijzetting van de stoffelijke resten.

Herbegraven

De overblijfselen worden op een begraafplaats herbegraven of indien de rechthebbenden dat wensen in een crematorium verbrand. Voor deze crematie moet een verzoek worden gedaan door de rechthebbenden aan de houder van de begraafplaats.
Indien ruiming van een graf geschiedt na sluiting van een begraafplaats geldt dat dat pas mag gebeuren 10 jaar nadat de laatste begrafenis heeft plaats gevonden.

Sluiting van een begraafplaats

Een begraafplaats kan gesloten worden omdat hij ‘vol’ is of als gevolg van wijziging van het bestemmingsplan. Tegen de sluiting van een begraafplaats kunnen rechthebbenden een beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van de desbetreffende Provincie. Indien sluiting uiteindelijk toch geschiedt kunnen de rechthebbenden de houder van de begraafplaats verzoeken om herbegraving c.q. crematie van de stoffelijke resten. Ook kunnen zij bij een gemeentelijke begraafplaats om schadeloosstelling verzoeken indien nog plaats was in het graf. De voornoemde schadeloosstelling is bij bijzondere begraafplaatsen op basis van de wet op de lijkbezorging niet wettelijk afdwingbaar. Wel kunnen op een gesloten begraafplaats asbussen bijgeplaatst worden in een graf. Bij de ruiming van het graf kunnen deze asbussen namelijk vrij eenvoudig uit het graf worden gehaald en eventueel bijgeplaatst worden in een ander graf, of alsnog worden verstrooid of bij iemand thuis worden geplaatst.

Modernegrafkisten kan u in contact brengen met een gerenommeerd bedrijf die gespecialiseerd is en ruime ervaring heeft door heel Nederland, in het ruimen van graven en het herbegraven.

Verschillende Soorten Begraafplaatsen

Verschillende Soorten begraafplaatsen

Algemene -gemeentelijke- begraafplaatsen: In de oude wet op de lijkbezorging werd nog gesproken over algemene begraafplaatsen. In de nieuwe wet op de lijkbezorging (1991) wordt enkel nog gesproken over gemeentelijke begraafplaatsen. Bijzondere begraafplaatsen: Bijzondere begraafplaatsen zijn begraafplaatsen die door een bepaald kerkgenootschap zijn ingesteld, zoals de Christelijke-, Katholieke-, Joodse- en Islamitische begraafplaatsen. Overigens kunnen op gemeentelijke begraafplaatsen gedeeltes een ‘bijzondere’ bestemming hebben. Deze zijn dan op verzoek toegewezen aan een kerkgenootschap.

Het beheer, onderhoud en de administratie van deze ‘bijzondere’ gedeeltes blijft echter in handen van de gemeente. Met betrekking tot bijvoorbeeld ruiming van graven moeten bijzondere begraafplaatsen aan dezelfde wettelijk eisen voldoen als de gemeentelijke. Zij zijn echter vrij wat betreft openingstijden en tijden van begraven. Zo hoeft een gemeentelijke begraafplaats op zondag geen gelegenheid tot begraven te geven.

Voor een bijzondere begraafplaats geldt deze regel niet. Dit houdt echter niet in dat u daar wel op zondag begraven kan worden. Dat is namelijk afhankelijk van het reglement. Hier is het dus noodzakelijk u voortijdig te informeren bij de beheerder van de begraafplaats over de mogelijkheden tot het begraven op andere tijden dan die van 9.00 tot 17.00 van maandag t/m vrijdag.