Berichten

Nieuwe website Kreuzen begraafplaatsbeheer Noordwolde

Nieuwe website Kreuzen begraafplaatsbeheer Noordwolde

 

Het ruimen van een graf

Het ruimen van een graf

Ruimen van graven geschiedt op last van (=in opdracht van) de eigenaar van de begraafplaats, indien geen verlenging van het uitsluitend recht op een graf heeft plaatsgevonden.
De rechthebbende van het ” uitsluitend recht hebben op een graf ” kan deze opdracht (last) niet geven. Ruiming van een graf kan pas gebeuren nadat 10 jaar zijn verstreken sinds de laatste bijzetting van de stoffelijke resten.

Herbegraven

De overblijfselen worden op een begraafplaats herbegraven of indien de rechthebbenden dat wensen in een crematorium verbrand. Voor deze crematie moet een verzoek worden gedaan door de rechthebbenden aan de houder van de begraafplaats.
Indien ruiming van een graf geschiedt na sluiting van een begraafplaats geldt dat dat pas mag gebeuren 10 jaar nadat de laatste begrafenis heeft plaats gevonden.

Sluiting van een begraafplaats

Een begraafplaats kan gesloten worden omdat hij ‘vol’ is of als gevolg van wijziging van het bestemmingsplan. Tegen de sluiting van een begraafplaats kunnen rechthebbenden een beroep instellen bij Gedeputeerde Staten van de desbetreffende Provincie. Indien sluiting uiteindelijk toch geschiedt kunnen de rechthebbenden de houder van de begraafplaats verzoeken om herbegraving c.q. crematie van de stoffelijke resten. Ook kunnen zij bij een gemeentelijke begraafplaats om schadeloosstelling verzoeken indien nog plaats was in het graf. De voornoemde schadeloosstelling is bij bijzondere begraafplaatsen op basis van de wet op de lijkbezorging niet wettelijk afdwingbaar. Wel kunnen op een gesloten begraafplaats asbussen bijgeplaatst worden in een graf. Bij de ruiming van het graf kunnen deze asbussen namelijk vrij eenvoudig uit het graf worden gehaald en eventueel bijgeplaatst worden in een ander graf, of alsnog worden verstrooid of bij iemand thuis worden geplaatst.

Modernegrafkisten kan u in contact brengen met een gerenommeerd bedrijf die gespecialiseerd is en ruime ervaring heeft door heel Nederland, in het ruimen van graven en het herbegraven.

Verschillende soorten graven

Verschillende soorten graven

Standaard graf

Een standaard graf is een kuil gegraven in de aarde.

Grafkelder

Een grafkelder is een gemetseld of een uit betonnen elementen bestaand graf. De ingang van een grafkelder (graf) mag zich volgens de wet niet in een kerk of een ander gebouw bevinden. Een grafkelder wordt meestal afgesloten door een betonplaat, welke wordt bedekt met aarde, grint, en/of door een grafsteen.

Bovengronds

De wet staat toe dat er begraven wordt in boven de grond gelegen ruimten – inschuif-, galerij- en muurgraven, mits daarbij voldaan wordt aan eisen in verband met de volksgezondheid.
De ruimte moet echter wel gelegen zijn op een begraafplaats, dat is een restrictie, tenzij er vergunning wordt verleend door het college van B&W om een graf te stichten op eigen grond.

Mausoleum*

Een mausoleum is vaak een grafkelder, welke is voorzien van een opbouw. Het kan echter ook een gebouw zijn zonder grafkelder, dat specifiek is gebouwd voor het plaatsen van de stoffelijke resten van een of meerdere overledenen.

Volgens de wet mag alleen bij een mausoleum de ingang tot de grafkelder zich in het gebouw bevinden.

* Het woord mausoleum komt van koning Mausolus. Hij was koning van Karië en werd in 352 voor Christus in Bodrum (nu Turkije) begraven. Het was een zeer groot en imposant graf onder andere voorzien van gebeeldhouwde paarden en zuilen. Rond 1500 is het door de Italianen gesloopt en werden de grafonderdelen o.a. gebruikt voor huizenbouw ter plaatse. Delen van het originele graf kunt u bezichtigen in het British Museum in Londen.

Wanneer begraven

Wanneer begraven?

Tijdstip van begraven

Een begrafenis moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur en maximaal 5 dagen na het overlijden. In bepaalde omstandigheden kan deze periode verkort of verlengd worden. Voor verkorting is toestemming van de officier van justitie nodig, voor verlenging toestemming van de gemeente.
Vooral het punt van verlenging geeft soms aanleiding tot misverstanden. Het blijkt dat gemeenten verschillend reageren op de vraag om toestemming hiervoor. Wat voor de ene gemeente een steekhoudend argument is, bijvoorbeeld de familie heeft meer tijd nodig, is dat voor de ander gemeente niet. Moet er familie uit het buitenland overkomen dan is dat echter voor de meeste gemeenten wel een argument om één of twee dagen verlenging te geven. Maar zeker ook wanneer het er om gaat de moeder van een levenloos geboren of kort geleefd hebbend kindje de mogelijkheid te geven bij de uitvaart aanwezig te zijn.
Overigens, specifieke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de termijn verkort of verlengd moet worden. Bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte of wanneer er sprake is van een misdrijf en sectie op het stoffelijk overschot moet worden verricht.

Tijden van begraven

Op een gemeentelijke begraafplaats wordt er doorgaans van maandag t/m zaterdag begraven. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid tot begraven te geven.
Voor bijzondere begraafplaatsen -meestal op basis van religie – gelden voornoemde regels niet. Mocht u echter de uitdrukkelijke wens (laatste wil) hebben om buiten de normale werkuren van 9.00 t/m 17.00 uur of op een zaterdag of zondag begraven te worden, dan raden wij u aan eerst te informeren bij de betreffende begraafplaats, zodat u zeker weet of zij aan uw specifieke wensen tegemoet kunnen komen.