Berichten

Uitvaartbeurs “Stilstaan bij afscheid”

Uitvaartbeurs “Stilstaan bij afscheid”

Op zaterdag 9 november 2013 a.s. organiseert Utfeartbegeleiding Iepie Lindeboom in samenwerking met het Nordwin Collega afdeling bloem een uitvaartbeurs in multifunctioneel centrum de Wjukken om e’Terp 21 en de Mariakerk in Mantgum.

De tijden van de beurs is 10:00 uur tot 16:00 uur. Er wordt een verscheidenheid aan standhouders verwacht. U kunt denken aan uitvaartkisten, urnen, monumenten, rouwverwerking, notaris en vervoermiddelen waden en troostkaarten. Er zijn ook  producten tijdens deze beurs te koop.

Ook worden er presentaties en demonstraties gehouden. Om 10:15 uur is er presentatie van  Haptotherapeut Wilma Nicolay zij verteld wat Haptonomie voor  iemand in de laatste fase van zijn leven kan betekenen. Om 11:30 uur presenteert  Thea Jurina Dijkstra haar nieuw boek “Voor altijd dichtbij mij”  en om 13:00 is er in de Mariakerk een optreden van klein koor “de gelegenheid”.
Om 14:00 uur is er een demonstratie “schouderen” door dragers van Axios vanuit de Wjukken.

Tijdens deze beurs moeten de studenten van het Nordwin College de proeve van bekwaamheid afleggen. Dit zijn ongeveer 50 studenten van niveau 3 & 4 die een pracht aan bloemwerk maken.  Voor foto’s van rouwbeurs 2012 kunt u een kijkje nemen op http://www.mbo-bloemschikken.nl/

De beurs is voor iedereen gratis toegankelijk.

Bron: Iepie Lindeboom – Hospes

Waarom een testament

Waarom een testament?

Afwijken van standaardregelingen

In een testament kunt u afwijken van de standaard-regelingen uit de wet. U kunt bijvoorbeeld een of meer van de standaard-erfgenamen uitsluiten of voorwaarden en bepalingen opleggen aan de erfgenamen.

Werkwijze bij maken van testament

De notaris bespreekt met u hoe uw situatie is en wat uw wensen zijn en zal vaak ook met suggesties komen voor regelingen en bepalingen die nuttig kunnen zijn in uw situatie. Vervolgens verwerkt de notaris de besproken wensen een juridisch verantwoorde tekst die hij ter beoordeling aan u zal toesturen. Vervolgens kan de akte worden gepasseerd. Daarvoor gaat u een tweede keer naar het kantoor. De akte wordt dan nog eens doorgesproken en toegelicht Als de inhoud u duidelijk is en u het er mee eens bent wordt de akte ondertekend door u en de notaris. Getuigen zijn daarbij normaal gesproken niet meer nodig.

Testament echtpaar

Als een (echt)paar een testament maakt, worden twee afzonderlijke akten gemaakt, iedere echtgenoot maakt een afzonderlijk testament.

Herroepen/wijzigen testament

Elk testament kan op elk moment worden gewijzigd of worden herroepen. Dit gebeurt door het maken van een nieuwe akte. Dat kan uiteraard bij dezelfde notaris, maar kan ook bij elke andere notaris gebeuren.

Wie kan een testament maken?

Iedereen die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en over zijn verstandelijke vermogens beschikt kan in principe een testament bij een notaris laten maken.

Inhoud testament geheim

Als u een testament door de notaris heeft laten maken krijgt u een afschrift hiervan, het origineel blijft bij de notaris. De notaris laat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag zo snel mogelijk inschrijven dat er bij hem door u een testament is opgemaakt. De inhoud van uw testament wordt niet bij dit bureau bekend gemaakt. Alleen uw persoonlijke gegevens als: naam, adres, woonplaats, geboortedatum etc. worden daar bekend gemaakt, evenals wanneer uw testament is opgemaakt en bij welke notaris.

Een testament is een geheim document, d.w.z. niemand heeft het recht tot inzage als u nog in leven bent. Zelfs uw eventuele echtgeno(o)t(e) heeft geen recht tot inzage als u nog in leven bent.

Onterven kan, maar kinderen en echtgenoot houden rechten

Met een testament kunt u iedereen onterven. Kinderen en echtgenoot hebben wel bepaalde minimum rechten op uw nalatenschap.

Wat gebeurt er met het testament na uw dood

Alleen uw laatste testament geldt. D.w.z. als u tussentijds bij een notaris het testament hebt laten veranderen, geldt alleen het laatste testament.

Testament vernieuwen

Het is overigens verstandig regelmatig (eens in de vijf tot tien jaar) het testament door te nemen en zonodig te vernieuwen. Uw omstandigheden (samenstelling van uw vermogen of van de familie) kunnen veranderd zijn. Ook kunnen wetswijzigingen reden zijn om uw testament aan te passen.

Testament inzien

Familieleden en belangstellenden kunnen na uw overlijden bij elke notaris in hun buurt informeren of er een testament aanwezig is. Dit kunnen zij alleen doen na uw dood. De notaris vraagt dan bij het Centraal Testamentenregister na of er een testament is en zo ja bij welke notaris dat dan ligt. Naaste bloedverwanten hebben na het overlijden van u recht op een kopie van het testament of uittreksel van het testament, namelijk van het gedeelte waaruit blijkt of ze wel of niet erfgenaam zijn.

Uitvoering van het testament

Aan het testament (de laatste wil) van u dient uitvoering gegeven te worden zolang deze wil niet in strijd is met de wet. D.w.z. u kan bijvoorbeeld alleen goederen en geld vermaken waarover u rechtsgeldig beschikt. Aan de uitvoering van uw eventuele niet materiële wensen kan ook alleen tegemoet gekomen worden als ze bijvoorbeeld niet de openbare orde of zedelijkheid bedreigen.

Uitsluitingsclausule in het testament.

Een uitsluitingsclausule is een regeling die kan worden opgenomen in een testament om te voorkomen dat die nalatenschap of schenking in de gemeenschap van goederen terecht komt van de begunstigde. Door de uitsluitingsclausule komt de nalatenschap in het privé-eigendom van de begunstigde. Als u namelijk iets persoonlijks wil nalaten aan een ander die getrouwd is in gemeenschap van goederen wordt het geërfde ook mede-eigendom van zijn/haar huwelijkspartner. Als u uitdrukkelijk niet wil dat het in de gemeenschap van de goederen komt van de door u begunstigde, dan kunt u dat op laten nemen in uw testament.

Wanneer begraven

Wanneer begraven?

Tijdstip van begraven

Een begrafenis moet plaatsvinden tussen minimaal 36 uur en maximaal 5 dagen na het overlijden. In bepaalde omstandigheden kan deze periode verkort of verlengd worden. Voor verkorting is toestemming van de officier van justitie nodig, voor verlenging toestemming van de gemeente.
Vooral het punt van verlenging geeft soms aanleiding tot misverstanden. Het blijkt dat gemeenten verschillend reageren op de vraag om toestemming hiervoor. Wat voor de ene gemeente een steekhoudend argument is, bijvoorbeeld de familie heeft meer tijd nodig, is dat voor de ander gemeente niet. Moet er familie uit het buitenland overkomen dan is dat echter voor de meeste gemeenten wel een argument om één of twee dagen verlenging te geven. Maar zeker ook wanneer het er om gaat de moeder van een levenloos geboren of kort geleefd hebbend kindje de mogelijkheid te geven bij de uitvaart aanwezig te zijn.
Overigens, specifieke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de termijn verkort of verlengd moet worden. Bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte of wanneer er sprake is van een misdrijf en sectie op het stoffelijk overschot moet worden verricht.

Tijden van begraven

Op een gemeentelijke begraafplaats wordt er doorgaans van maandag t/m zaterdag begraven. Op zon- en algemeen christelijke feestdagen hoeft een gemeentelijke begraafplaats geen gelegenheid tot begraven te geven.
Voor bijzondere begraafplaatsen -meestal op basis van religie – gelden voornoemde regels niet. Mocht u echter de uitdrukkelijke wens (laatste wil) hebben om buiten de normale werkuren van 9.00 t/m 17.00 uur of op een zaterdag of zondag begraven te worden, dan raden wij u aan eerst te informeren bij de betreffende begraafplaats, zodat u zeker weet of zij aan uw specifieke wensen tegemoet kunnen komen.